Särkijärven veden laatu

KVVY Tutkimus Oy teki kalastusseuran toimeksiannosta vesianalyysin, jonka tarkoituksena oli seurata  Ruoppasalmen ruoppauksen mahdollisesti aiheuttamia Särkijärven veden laadun muutoksia. Näytteet otettiin 13.8.2020.

Yhteenvetona tutkimuslaitos ilmoittaa: ” Särkijärven vesi on peruslaadultaan kirkasta ja lievästi ruskeaa. Humusleima on kemiallisen hapenkulutuksen perusteella kohtalainen. Veden pH on vaihdellut hapahkosta normaaliin ja puskurikyky happamoitumista vastaan on välttävä. Alhaiset sähkönjohtavuusarvot kertovat valuma-alueen karusta luonteesta”.

”Järven ravinnetaso on karuille vesille ominainen. Karun veden luokkaraja on  < 12 mikrog/P/l. Forforipitoisuus on vaihdellut eri vuosien tarkkailukerroilla pintavedessä välillä 5 – 10 mikrog/l.Vuonna 2020 elokuussa pintaveden fosforipitoisuus oli 6 mikrog/l. Levämäärää indikoiva a-klorofyllipitoisuus kuvasi lievästi rehevää veden laatua”.

”Pintaveden happitilanne oli hyvä, mutta happivaje oli voimakas jo 5 metrissä ja pohjan lähellä oli hapetonta. Hapettomuuden vuoksi sisäinen kuormitus kohotti pohjan lähellä ravinne- ja rautapitoisuuksia”.

Soveltuvuus virkistyskäyttöön on erinomainen. Veden laatua heikentää kuitenkin kesäkerrostuneisuuden loppuun ajoittuva hapen kuluminen.  

Johtopäätös: ruoppaus on aiheuttanut järven veden laatuun merkittäviä muutoksia verrattuna v. 2019 analyysin tuloksiin. Syvimpien vesikerrosten happikato on molemmissa samalla tavalla havaittavissa. Ravinteista fosforin määrä on yli kaksinkertaistunut ja typen määrä kaksinkertaistunut 15 metrin syvyydessä.

Samoihin aikoihin elokuussa eri vuosina (v. 2000, 2019 ja 2020) otetuissa näytteissä ravinteiden kertyminen pikkuhiljaa lisääntyy. Talviaikaan otetuissa näytteissä tilanne on parempi. Järviveden analyyseja on tehty vuodesta 1978 lähtien. Ongelmana on, että näytteiden ottoajankohdat ja paikat vaihtelevat paljon, jolloin veden laadun kehityksestä on hankala tehdä luotettavia johtopäätöksiä. Nyt näytteet on otettu systemaattisesti Kouvonsalmen itäpuolelta koordinaattipisteestä ja elokuussa.

Jokainen järvellä ja järven rannalla liikkuva ja mökkeilevä joutuu hyvin tarkkaan miettimään omaa toimintaansa, jotta ravinteita ei Särkijärveen pääse. Järvessä ei ole lupa pestä mitään, järveen ei ole lupa päästää kylpytynnyreistä pesuvesiä ja jokaisessa rannan kiinteistössä pitää jätevedet käsitellä niin, että ne eivät joudu järveen. Sinilevää järvessämme ei ole havaittu. 40 vuoden aikana neitseellisen kirkkaasta ja ravinneköyhästä järvestämme on pikkuhiljaa kehittynyt näkösyvyyttään menettänyt ja pohjaltaan runsasravinteinen järvi, joka vielä luokitellaan virkistyskäyttöön erinomaisesti soveltuvaksi. Syvemmällä piilee kuitenkin uhkaava vaara, jota voimme vähentää meidän jokaisen omilla valinnoillamme ja toimillamme.

Hyvää syksyä ja alkavaa talvea, meillä on hieno, jylhä ja voimaannuttava järvi!

Särkijärven kalastusseuran johtokunta.

 

(299)

Kommentointi on suljettu.